eGNOSIS

 
Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka      Cz.V .1
Powrót Bogini

Jerzy Prokopiuk

 

 

Jerzy Prokopiuk (ur.1931), filozof, religioznawca, gnostyk. Redaktor naczelny Gnosis. W roku 1999 ukazał się pierwszy tom jego esejów Labirynty herezji, w 2000 zaś - drugi: Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna (jako pierwszy tom Biblioteki Gnosis). W 2001 roku tom trzeci: Nieba i piekła., w 2003 - kolejne: Szkice antropozoficzne i pierwszy tom Zapisków życia duchowego - Światłość i radość - Inspiracje i refleksje, zaś w 2004 tom  Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka.

Na naszych stronach zamieszczamy fragmenty Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka, książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Studio Astropsychologii - któremu za udostępnienie tekstu dziękujemy.

 

 

Jackowi Dobrowolskiemu — poecie, piewcy

Bogini Wielkiej Matki i Młodego Boga.

 

„W końcu XIX wieku Bóg zaczął umierać. Prawdę mówiąc, proces jego śmierci zaczął się już wcześniej — dla jednych w renesansie, dla innych w oświeceniu — ale właśnie w końcu ubiegłego stulecia Wielki Umierający znalazł swego herolda. Heroldem tym był Fryderyk Nietzsche. Oczywiście, nie on pierwszy zauważył, że Bóg umiera. Iluż to ateistów, agnostyków, wolnomyślicieli zapłaciło swym życiem za niedyskrecję, jaką popełnili dzieląc się z innymi nowiną, która olśniła ich z mocą objawienia: że Bóg (dla nich) umarł. Gdyż to właśnie dzieli ich od Nietzschego: oni mogli — czy powinni byli, jeśli chcieli zachować uczciwość — ogłosić śmierć własnego Boga. Nietzsche miał już prawo i odwagę obwieścić śmierć Boga Europy, a nawet dużej części ludzkości. Właśnie: jakiż to Bóg umarł dla tak wielu? [...] Tym, który rzęzi w agonii naszej kultury i cywilizacji, jest najwyższe jej Bóstwo, jeden z Elohimów, Jahwe”. Tak pisałem przed laty w eseju Renesans pogaństwa? „Poezja”, 12, 1988, s. 3-4.

Jahwe — „Ten, który jest” (czy poprawniej: „Ten, który będzie”, czyli „który się staje”) — Bóg Hebrajczyków, potem Izraela i Żydów — na przełomie er stał się także Bogiem chrześcijan, zrazu małej sekty żydowskiej, która w ciągu dwóch tysięcy lat rozrosła się do miliardowej rzeszy wiernych zorganizowanych w trzech wielkich Kościołach: grecko-ortodoksyjnym, rzymskokatolickim i protestanckim (jedynym z nich — pluralistycznym). Wreszcie, przeszło sześćset lat potem, utożsamiony z Allachem islamu, stał się Bogiem trzeciej z kolei „religii księgi”. Wyznawcy wszystkich tych trzech religii są przekonani, że czczą jednego, wspólnego im Boga, jeśli nawet — w Jego imię, o ironio — przychodziło im nienawidzić się i zwalczać.

Wszakże nie dzieje Jahwe tu piszemy. Dokonały tego świetne pióra Karen Armstrong: w Historii Boga, 1995 i Jacka Milesa: w Biografii Boga, 1998. W niniejszym rozdziale  główną heroiną jest Bogini Wielka Matka, żeński aspekt Bóstwa. Postać Jahwe zatem będzie tu dla nas jedynie Partnerem, męskim odpowiednikiem i kontrapunktem.

Niemal od dwóch tysięcy lat żyjemy w Europie (i w jej licznych kolonialnych i postkolonialnych wypustkach) w kręgu kultury — i religii — patriarchalnej. Jahwe — Bóg Ojciec, „Starodawny” ze Starego Testamentu, w Trójcy Świętej Jedyny w chrześcijaństwie i zdecydowanie „męski” Allach w islamie — jest głównym i (teoretycznie, bo w praktyce ma wielu pomniejszych konkurentów) wyłącznym Bóstwem naszej kultury. Powiedzieliśmy, że to patriarchalne Bóstwo zaczęło już umierać. Od kiedy właściwie? Od czasów renesansu? Od oświecenia? Dopiero w XIX wieku, kiedy Hegel — jeszcze przed Nietzschem — zaczął mówić o „śmierci Boga”? A może, na dobre, w XX wieku, stuleciu dwóch wojen światowych, Holokaustu, Hiroszimy i Nagasaki? Ale, z drugiej strony, był przecież taki czas, kiedy Jahwe, Autor trzech natchnionych ksiąg: Starego Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu — jeszcze się nie był objawił Abramowi z Ur, Mojżeszowi (być może) Egipcjaninowi, Jezusowi z Nazaretu czy Muhammadowi z Mekki. Cóż to był za czas poprzedzający objawienie się Boga?

Był to czas Bogini, Bogini Wielkiej Matki.

„Na początku była Bogini Matka” — tak mogłaby zaczynać się jej Ewangelia.

Wielką Boginię znają — lub znały, a jedynie o niej zapomniały — wszystkie ludy Ziemi. Jej objawienia i początki ludzkiej wiedzy o niej giną w mgłach prehistorii: może była jeszcze Bóstwem Atlantydy lub przynajmniej ocalałych z niej rozbitków. Cześć dla niej i wiedza o niej dotarły w najlepszym stanie na starożytny Bliski Wschód i do basenu Śródziemnomorza, ale nieobce też były ludom indoeuropejskim. Ludy tych obszarów znały ją pod wieloma imionami: Inanna, Isztar, Asztarte, Hebat, Kybele, Anahita, Izyda, Potnia, Gaia, Rea i Demeter — to personifikacje Bogini Matki u Sumerów, Akadów, Kananejczyków, Hetytów, Frygijczyków, Persów, Egipcjan, Kreteńczyków i Greków.

Wielka Bogini, przez Rzymian nazywana Magna Mater, jest Matką bogów i ludzi. Jako taka jest zarazem jednością i dwójnią, i wielością. Jako jedność jest Bezdnią, boskością absolutną, apofatycznym Prawzorem wszechświata, niepoznawalnym i niewyrażalnym. Jako dwójnią jest Różą Kosmosu — róża często bywała jej symbolem — zarazem bowiem jest Duchem i Naturą, Dziewicą i Matką, Światłością i Nocą, miłością i zagrożeniem. Jako wielość wreszcie jest Boginią Troistą: narodzinami, życiem i śmiercią, jest także Czwórcą: Dziewicą, Małżonką, Matką i Starką, i na koniec samą wielością: plejadą swych boskich przejawów.

„Wielka Matka, wszystko obejmujący, nieubłagany świat, w niebieskiej szacie utkanej z gwiazd, ocieniona złotymi owocami i łagodnie oświetlona sierpem Księżyca, patrzy ze współczuciem na biedne stworzenie, które wszak sama obejmuje twardymi rękami tak mocno, że krwawi ono z głębokich ran. Cierpienie spowodowane tym rozdarciem przez dwa przeciwieństwa, wyższą i niższą sferę naszego bytu oraz wynikające stąd napięcie wskazują, że życie jest wprawdzie męczarnią, ale zarazem obietnicą na odrodzenie się w dziecku jako symbolu jaźni oraz na promienie Słońca docierające aż do głębi bezdennego łona światów”. (W tak podniosłych słowach przedstawia Boginię Jolande Jacobi w swej Psychologii C. G. Junga, 1968, s. 158.)

Pradziejowa Bogini Matka nie jawi się człowiekowi sama. Zawsze, a przynajmniej z reguły, towarzyszy jej Młody Bóg: jej syn i małżonek zarazem, związany z rocznym cyklem przyrody, ginący na jesieni i zmartwychwstający na wiosnę, zawsze związany z Boginią jako Naturą i Ziemią. U Sumerów był nim Dumuzi, u Babilończyków — Tammuz, w Syrii — Adonis, we Frygii — Attis, w Egipcie — Ozyrys.

Bogini Wielka Matka pojawiła się człowiekowi i ludom — jak można sądzić — w czasach prehistorycznych (neolit). Wszakże czytający te słowa żyją na przełomie XX i XXI wieku ery chrześcijańskiej i tylko nieliczni byliby w stanie odkryć na najniższych piętrach swej psyche zdolność takiego doświadczenia i przeżycia Bogini, jakie było dostępne ludziom tamtych czasów. Jak zatem my, ludzie współcześni, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czym była religia Wielkiej Matki w życiu człowieka i ludów przed wieloma tysiącami lat?”

Do odpowiedzi na to pytanie można dotrzeć dwiema drogami: wewnętrzną i zewnętrzną.

Droga wewnętrzna dostępna jest dziś właściwie każdemu człowiekowi. Być może najlepiej interpretuje ją psychologia analityczna C. G. Junga. „Teoria archetypów — piszą Andrew Samuels, Bani Shorter i Fred Plaut w swym Krytycznym słowniku analizy Jungowskiej (Warszawa 1994) — doprowadziła Junga do hipotezy, że wpływ, jaki wywiera matka na swoje dzieci, niekoniecznie pochodzi od samej matki jako osoby i jej aktualnych cech charakteru. Istnieją bowiem jakości, które matka zdaje się posiadać, ale które w rzeczywistości wypływają z archetypowej struktury otaczającej matkę i są rzutowane na nią przez dziecko”; (s. 220). Dodajmy tu tytułem objaśnienia: przez „archetyp” Jung rozumiał najgłębszą wrodzoną dynamiczną strukturę psyche człowieka, będącą prawzorem zarówno zachowania się, jak poznania ludzkiego; archetyp jako taki jest niepoznawalny — analogicznie do idei Platona i „rzeczy samej w sobie” Kanta — tzn. ma charakter numinalny i nieświadomy (jego „siedzibą” jest tzw. nieświadomość zbiorowa). Natomiast archetypy w liczbie mnogiej manifestują się świadomości przez symbole (obrazy) wyrażające podstawowe i uniwersalne doświadczenia człowieka, takie jak narodziny, małżeństwo, macierzyństwo, śmierć czy odrodzenie; w rozwoju człowieka — procesie indywiduacji — główną rolę odgrywają takie archetypy, jak cień, anima i animus, Stary Mędrzec i Wielka Matka oraz jaźń (por. Z. W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Warszawa 1995). „Wielka Matka — kontynuują autorzy Krytycznego słownika... — to określenie ogólnego obrazu, wytworzonego ze zbiorowego doświadczenia kulturowego. Jako obraz odkrywa ona archetypową pełnię, ale też pozytywno-negatywną polaryzację. Dziecko w okresie wczesnej zależności od matki z reguły dąży do organizowania swoich doświadczeń wokół jej pozytywnych i negatywnych biegunów. Biegun pozytywny zbiera takie cechy, jak matczyna troskliwość i współczucie; magiczny autorytet żeńskości; mądrość i duchowy zachwyt, które przerastają rozum; instynkt czy impuls opieki; wszystko, co jest łagodne, wszystko, co pielęgnuje i podtrzymuje, co przyspiesza wzrost i płodność. Krótko mówiąc — dobra matka. Negatywny biegun przywodzi na myśl złą matkę: wszystko, co tajemne, ukryte, ciemne; otchłań, świat zmarłych, wszystko, co pożera, uwodzi i truje oraz wszystko to, co jest przerażające i czego nie da się uniknąć, jak losu” C. G. Jung, Collected Works, 9i, par. 158. Z perspektywy rozwojowej oznacza to rozdzielenie macierzystego imago (obrazu) [...]. Jung wykazuje, że takie kontrasty są szeroko rozpowszechnione w obrazowaniu kulturowym wszystkich narodów, toteż ludzkość jako całość nie uważa za dziwne czy nie do przyjęcia, że matka mogłaby być rozdwojona. Lecz ostatecznie dziecko musi dojść do porozumienia ze swoją matką jako osobą i umieć scalić swoje kontrastowe jej postrzeganie, jeśli ma się do niej ustosunkować w całej pełni. [...] Do dualizmów indywidualny-archetypowy oraz dobry-zły musimy dodać dualizm ziemski-duchowy: Wielka Matka w swoim chtonicznym, wiejskim przebraniu i w swojej boskiej, efemerycznej, dziewiczej postaci. To również znajduje swoje odbicie w zwykłych wyobrażeniach matki, które tworzy dziecko [...]. Jung przeczuwał, że obraz Wielkiej Matki jest czym innym dla mężczyzn i czym innym dla kobiet. Ponieważ to, co żeńskie, jest obce mężczyźnie, będzie miało tendencję do umiejscawiania się w nieświadomości, wywrze więc większy wpływ przez to właśnie, że jest zakryte. Kobieta dzieli to samo świadome życie, co jej matka i dlatego obraz matki jest i mniej przerażający, i mniej dla niej atrakcyjny niż dla mężczyzny” (tamże, s. 220-221). Tak — w krótkim zarysie — przedstawia się wewnętrzna droga przeżycia i poznania archetypu Wielkiej Matki: w osobowym kontakcie z Nią dostępnym przede wszystkim dziecku, ale także w dorosłym życiu człowieka, w formie zdrowej (czyli problem uwolnienia się od jej wpływu), jak też chorej („matka pożerająca”, tj. infantylizująca swe potomstwo).

Zanim zajmiemy się zewnętrzną drogą człowieka oraz ludzkości dającą przeżycie i poznanie Wielkiej Bogini poprzez kulturę w ogóle, a religię w szczególności, raz jeszcze przypomnijmy, co psychologia C. G. Junga mówi o Bogini Matce jako archetypie w jego wielorakim znaczeniu. Otóż, zgodnie z tą psychologią, Bogini Matka jako archetyp żyjący w zbiorowej psyche ludzkości reprezentuje tę fazę — zaakcentujmy tu aspekt jego rozwoju w czasie — aktualizacji ludzkiej jaźni (będącej najwyższym „sternikiem” psyche człowieka, zarazem jej centrum i obwodem), w której już to jeszcze w ogóle nie doszło, już to można mówić dopiero o początkach zróżnicowania duszy ludzkiej na dwie przeciwstawne i zarazem uzupełniające się sfery: psychiki nieświadomej (das Unbewusste) i świadomości. A czego nosicielem w duszy ludzkiej jest Młody Bóg? Zgodnie z tym ujęciem, jest on nosicielem ego człowieka (jego centrum świadomości) w jego wczesnej fazie rozwoju — w fazie wczesnego zróżnicowania, tj. oddzielania się od jaźni. W tej fazie ego człowieka jest jeszcze prawie całkowicie uzależnione od jaźni, jak dziecko uzależnione jest od matki. Z niej czerpie ono życie, w niej umiera — i dzięki niej zmartwychwstaje — w skali dnia i nocy, lata i zimy, życia, śmierci i kolejnego wcielenia.

W pierwszej fazie opisywanego procesu Bogini Matka panuje niepodzielnie. Młody Bóg bowiem jest jej jeszcze podporządkowany całkowicie; jest to zarazem w życiu psychicznym człowieka faza dominacji jaźni — jego ego — świadomość jest dopiero u początków swej dyferencjacji. Pierwszym, który w nowożytnej myśli europejskiej ukazał związek między religią Bogini Matki a życiem społecznym i kulturą, był szwajcarski myśliciel Johann Jakob Bachofen (1815-1887) — w swym dziele Das Mutterrecht z 1861 r. rozpatruje historię świata jako wieczną walkę między światłością i ciemnością, Niebem i Ziemią, pierwiastkiem męskim i kobiecym. Dla niego Ziemia jest „nosicielką macierzyńskości”, Słońce zaś „nosicielem zasady ojcowskiej”. Wizję Bachofena — władztwa Bogini Matki w ramach matriarchatu jako systemu społeczno-kulturowego — wsparły (przynajmniej w pewnym stopniu) badania archeologiczne i prehistoryczne przeprowadzane przede wszystkim w Azji Zachodniej i w krajach Śródziemnomorza. O religijnej i kulturowej dominacji Bogini Matki świadczą liczne znaleziska od Catal Hüyük w Anatolii (8-7 tysiąclecie p.n.e.) poprzez Mezopotamię. Bogini — i boginiom — Indoeuropejczyków poświęcone jest dzieło Roberta Gravesa.

W drugiej fazie tego procesu — przejściowej fazie patriarchalnego buntu mężczyzn — Młody Bóg emancypuje się stopniowo (choć nieraz gwałtownie) spod władzy Bogini Matki i wraz z innymi bogami „męskimi” tworzy pod własną egidą (henoteizm) patriarchalny panteon politeistyczny. Nie ulega wątpliwości, że również Jahwe miał taką fazę w swoich dziejach, kiedy był jeszcze małżonkiem i Młodym Bogiem przy boku Bogini. Małżonką Jahwe była wtedy bogini Anat z Ugarit w Syrii, on sam zaś był bogiem burzy. Tę fazę najpiękniej ilustruje historia religii starożytnej Grecji (łącznie z jej pradziejami minojskimi): nie tylko Pramatki — Gaia, Rhea i Demeter — ale także „pomniejsze” boginie, takie jak Hera, Kora, Pandora, Afrodyta, Artemida, Selene czy Hekate, stają się — zapewne w toku podboju matriarchalnych Pelazgów (i Kreteńczyków) przez patriarchalnych Hellenów (Jonów, Dorów i Etolów) — jedynie małżonkami męskich bogów; pięknie przedstawia to Charlene Spretnak w swej książce Lost Goddesses of Early Greece (Berkeley, California, 1978). W życiu psychicznym człowieka jest to faza narastającej emancypacji jego ego-świadomości — postępującego procesu stłumienia i wypierania wielu treści psychicznych, które zasilają sferę psyche nieświadomej. Tak Bogini Matka i jej córki zaczynają schodzić w „podziemia” kultury — por. mit o Demeter i porwaniu Kory przez Hadesa — opuszczać jej miasta i kryć się w przyrodzie, Młody Bóg zaś jako ego staje się centrum pola świadomości, podporządkowując sobie poszczególne części psychiki (kompleksy jako tzw. małe osobowości).

W trzeciej fazie tego procesu — fazie całkowitej hegemonii patriarchatu — Młody Bóg „dojrzewa”, „osiąga dorosłość” i nawet „starzeje się”, stając się z reguły Bogiem Jedynym, który choć nie neguje istnienia innych bogów, to jednak przyznaje im jedynie status konkurencyjnych idoli lub wręcz demonów. W tej fazie Bogini Matka otrzymuje w najlepszym razie godność sui generis małżonki Boga (np. w siwaityzmie hinduskim jako energia Siwy — Siakti) lub jednego z jego przejawów (np. w relacji Jahwe — Mądrość Boża — gr. Sofia czy łac. Sapientia), w najgorszym zaś staje się Demonem (np. upadły aspekt Sofii w gnostycyzmie czy wyobrażenie Lucyfera jako niewiasty w antropozofii). W psychicznym życiu człowieka jest to faza pełnej hegemonii ego — najlepiej można ją obserwować na gruncie rozwoju judaizmu i chrześcijaństwa oraz kultury i cywilizacji przez nie inspirowanych — które (przynajmniej w formach ekstremalnych) głosi swą absolutną wyłączność w rodzinie kompleksów psyche i posuwa się do niewiedzy co do istnienia nieświadomej psyche indywidualnej i zbiorowej.

W trzeciej fazie tego procesu istnieje jeszcze, choć w postaci tła czy reliktu, „formacja matriarchalna”: kult Bogini Matki i Młodego Boga oraz dominacja jaźni nad ego w psychice ludzi (zarówno u Greków i Rzymian, jak i — być może jeszcze żywiej — u Celtów, Germanów i Słowian), a zatem pogaństwo sensu strictissime. Po drugie, występuje w nim — dominująca w ówczesnym świecie — „formacja patriarchatu wstępującego”: kult henoteistycznego Boga (np. Zeusa czy Jowisza) otoczonego panteonem niemal równych mu bogów i bogiń oraz nasilające się zróżnicowanie ego-świadomości koegzystującej z licznymi kompleksami psychicznymi, czyli pogaństwo politeistyczne, zmierzające już ku monoteizmowi; w jego łonie zrodziła się też nowa propozycja umysłowa — filozofia — której pewne systemy (np. neoplatonizm czy stoicyzm) bliskie są monoteizmowi. Po trzecie, w okresie tym istnieje już od dawna (choć najmłodsza, bo ledwo od półtora do dwóch tysięcy lat), jak też w pewnej izolacji i niejako na marginesie pogańskich kultur i cywilizacji antycznych, „formacja patriarchatu zwycięskiego”: kult monoteistycznego Boga Jahwe, dla którego wszyscy „pomniejsi” bogowie są jedynie bożkami względnie demonami, jak również — związana z tym — hegemonia ego-świadomości w psyche człowieka tej formacji, hegemonia, która — według C. G. Junga — zarówno wytworzyła psychikę indywidualną, jak i nadała ego-świadomości rangę absolutnego władcy całego psychicznego życia człowieka.

Spróbujmy teraz prześledzić losy Bogini Matki zarówno w mozaizmie czy judaizmie, jak i w trzech nurtach chrześcijaństwa (w Kościele grecko-ortodoksyjnym, rzymskokatolickim i protestanckim), z małą dygresją na rzecz islamu oraz w czasach „śmierci Boga” monoteistycznego.

W objawionej księdze mozaizmu i judaizmu, ale także przejętej przez całe chrześcijaństwo trzech Kościołów (odrzucili ją tylko starożytni gnostycy chrześcijańscy) — w Starym Testamencie — w Przypowieściach Salomona pochodzących z VIII wieku p.n.e. znajdujemy Hymn do Mądrości (8-9), dołączony do nich trzysta lat później. Miał się on stać ostatnim manifestem Bogini w ortodoksyjnej religii żydowskiej. Mądrość tak mówi tam o sobie:

„Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków przed powstaniem świata, Gdy jeszcze nie było morza zostałam zrodzona [...]. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól [...]. Gdy budował niebiosa, byłam tam [...]. Gdy w górze utwierdzał obłoki [...], Gdy morzu wyznaczał granice [...], Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! [...] Błogosławiony człowiek, który mnie słucha [...], Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.”

W tekście tym Boginię Matkę spotykamy już jako postać wtórną w relacji do Jahwe: „Pan stworzył mnie”, stwierdza ona, ale „jako pierwociny swojego stworzenia”, „od początków przed powstaniem świata”, zatem jako „pierwszą po Bogu”. Mądrość Boża była „mistrzynią” i „rozkoszą” swego Stwórcy „igrając” przed nim „na okręgu jego ziemi”, a więc przydając kreacji nastrój ludyczny i zarazem wiążąc się z ziemią (telluryczny aspekt Bogini). Jednocześnie Bogini ściśle wiąże się z „synami ludzkimi”, którym daje życie. Tak więc Bogini Matka wprawdzie zostaje tu podporządkowana Jahwe, ale odgrywa jeszcze ogromną rolę w relacji z nim, jego stworzeniem i z ludźmi.

O ile Hymn do Mądrości można było nazwać manifestem Bogini Matki, o tyle starotestamentowa Pieśń nad Pieśniami (VIII-II w. p.n.e.), jeden z najpiękniejszych liryków miłosnych w literaturze światowej, zasługuje na miano „hymnu o miłości” między mężczyzną a kobietą, peanem kobiety na cześć mężczyzny i peanem mężczyzny na cześć kobiety na wszystkich trzech ich poziomach bytowania: cielesnym, psychicznym i duchowym. Zarazem jest to pieśń o harmonii: pochwala piękna ludzkiego ciała, duszy ludzkiej i ducha człowieka; tak też rozumiano ją przez wieki zarówno w judaizmie, jak w chrześcijaństwie (prawowiernym i heretyckim): jako pochwałę płci, erotyki i agape — związku boskości w mężczyźnie z boskością w kobiecie. Toteż Pieśń nad Pieśniami stała się fundamentalnym tekstem mistyki żydowskiej, chrześcijańskiej i islamskiej opierającej się na przeżyciu miłości jako więzi łączącej człowieka z Bóstwem. Znajdujemy tu echo prastarego mitologemu więzi łączącej Boga Nieba z Boginią Ziemią, a w teologii boskiego ducha z ludzką duszą.

Postać Mądrości Bożej z Przypowieści Salomona ulega metamorfozie w gnozie i mistyce żydowskiej — w kabale (przekaz, tradycja), rozwijającej się od II lub III w. n.e. Przybiera tu postać Szechiny (szachan = mieszkać) — obecności Boga w świecie, jego immanencji. „Z biegiem czasu — pisze Bohdan Kos w eseju Kilka podstawowych pojęć kabały („Gnosis”, nr 10, sierpień 1998, s. 15-33) — zaczyna oznaczać żeński aspekt Boga [...]. W Zoharze (XIII w.) nabiera charakteru osobowego, jest Królową, Matką, Córką Króla. Związek Absolutu z nią ma wyraźnie aspekt seksualny [...]. Jej liczbą jest 2, literą be(j)t, słowem be(j)t  — dom. Wobec ducha jest materią, wobec duszy ciałem, wobec nieba ziemią, w mikroświecie — wobec mężczyzny jest kobietą. Kabała utożsamia ją z najniższą sefirą — królestwem Malchut. W systemie Lurii (XVI w.) [...] stanowi swoiste centrum stworzenia — jego najczulszy punkt.”

Mądrość Boża ze Starego Testamentu w chrześcijaństwie przybrała przede wszystkim postać Sofii, z czasem uosobionej w Najświętszej Marii Pannie (Dziewicy).

W Nowym Testamencie Sofia (wszakże bez użycia tego określenia) występuje — rzecz znamienna — w ostatniej, najbardziej kontrowersyjnej i najpóźniej włączonej do kanonu jego księdze: w Objawieniu św. Jana, umiłowanego ucznia Pana, w wizji przyszłości: „I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w Słońce i Księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała” (12, 1-2). Ale oto grozi jej „rudy smok” o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, i staje przed nią, by pożreć jej dziecię. „I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną [...]! uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga” (12, 5-6). Smok, zrzucony na ziemię, „zaczął prześladować niewiastę [...] I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu” (12, 13-14). Zagrożonej tym razem przez węża „ziemia przyszła z pomocą” (12, 16). Wizjoner z Patmos ukazuje tu Niewiastę Słoneczną z przyszłości i przyszłe kosmiczne narodziny Chrystusa, narodziny nowej chrześcijańskiej i kosmicznej świadomości w człowieku: Sofia jako kosmiczna Dziewica ukazuje nam Boga objawiającego się w człowieku i kosmosie (por. Emil Bock, Apokalypse, Stuttgart 1951).

Postać Sofii stała się centralną postacią w jednym z mitologicznych nurtów starożytnej gnozy i gnostycyzmu, przede wszystkim w systemie Walentyna z II w. n.e. i w przypisywanym mu tekście Pistis Sophia. Gilles Quispel tak w swej pracy pt. Gnoza (Warszawa 1988) przedstawia mit walentyński: „Z Głębi i Ciszy narodził się Nous, który rodzi [...] eony względnie archetypy. Ostatniego z tych eonów, Sofię, przemogła jej pyszna żądza poznania Niepoznawalnego. Powodowana swoim erosem, zaczęła wznosić się i podążać wciąż dalej i dalej. Pochłonęłaby ją być może słodycz, której spróbowała i rozpłynęłaby się w nieokreśloności boskiego bytu, gdyby nie została strącona u progu (horos) dzielącego Bóstwo od tego, co stworzone. Została wypędzona z Pleromy (Pełni) i w swym osamotnieniu zrodziła nicość (kenoma), przestrzeń [...]. Syn, którego rodzi, preegzystujący Jezus, prototyp człowieka duchowego, opuszcza Matkę i powraca do swego początku. Matka, pozostawiona sama, doznała boleści; cierpienie, strach, zwątpienie i niewiedza to postacie jej męki (pathos). Stąd powstały elementy tego świata [...]. Istotą świata jest zatem, jako kenoma, ułuda, jako pathos — cierpienie, zaś korzeniem świata jest niewiedza. Przez współczucie z upadłą Sofią nieznany Bóg pozwala, żeby wyszedł z niego Duch Święty, który obdarza eony, trwające dotąd w nieświadomym byciu, świadomością boskiego pochodzenia. Z wdzięczności za to eony gromadzą [...] to, co w nich najpiękniejsze [...], i w ten sposób tworzą Chrystusa, wcielenie wszystkich archetypów, który zostaje posłany do Sofii, ducha świata na wygnaniu. Wybawia Sofię z jej cierpienia i rozpoczyna dzieło stworzenia świata, tworząc go z elementów Chaosu: świat, nad którym panuje Demiurg Jahwe, jest środkiem służącym upadłemu duchowi do oczyszczenia się (katharsis) [...]. Właśnie po to w materialnej powłoce ciała i rozumno-moralnej powłoce psychiki zostaje złożony zarodek człowieka duchowego, nieświadome ja zrodzone z Sofii z oglądu Zbawcy. Owa pneuma (duch) zostaje ukształtowana przez życie w świecie i dzięki połączeniu z ciałem i psyche otrzymuje ukształtowaną istotę [...]. Po stworzeniu świata rozpoczyna się historia. Przebiega ona w trzech fazach: po pogańskim [...] okresie następuje wiek żydowskiego Prawa [...], który [...] traktuje się jako przygotowanie do Ewangelii. [...] Pneumie potrzeba jeszcze gnozy, która odpowiada na egzystencjalne pytanie: Kim jestem, w jaki świat zostałem wrzucony, dokąd spieszę, przez kogo będę zbawiony? Dlatego narodził się Jezus [...]. Jest on praobrazem człowieka duchowego. Jego życie ma być przykładem dla drogi każdego pneumatyka. [...] Lecz Chrystus głosił nie tylko gnozę, lecz również przeszedł przez śmierć. [...] Boski mistrz fortelu zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. [...] (Tak) wybrani, ecclesia, którzy jako corpus Christi identyfikowani są z Sofią, mogą teraz powrócić aż do granic Pleromy. W chwili, gdy wszystkim pneumatykom zostanie objawiona gnoza, zakończy się proces historii [...]. Oblubienica zaś, Sofia, wiodąc Oblubieńca, i otoczona pneumatykami, wchodzi do komnaty nowożeńców i dostępuje oglądu Boga” (s. 133-135). Tu Sofia otrzymuje niemal rangę Współzbawiciela. Mądrość Boża występuje tu też przede wszystkim w swej dawnej roli — jako Bogini Matka: to ona rodzi Demiurga zwanego najczęściej Jaldabaothem, kosmicznego ignoranta, w swej pysze wierzącego, że jest „Bogiem Najwyższym” i okrutnika, który już to wprowadził do kosmosu zło i cierpienie, już to je toleruje i wykorzystuje dla własnych celów; dlatego też dla jednych gnostyków był on Bóstwem minorum gentium, ale już dla innych istotą wręcz demoniczną. Również na gruncie gnozy i gnostycyzmu dochodzi do sui generis rozszczepienia Bogini Sofii: z jednej strony ma ona wyższy aspekt jako Sofia Niebiańska, eon wywodzący się z Niewyrażalnego Ojca, Bezdni i Milczenia, z drugiej wszakże jest Sofią Achamoth lub Prounikos, jej aspektem upadłym, matką Demiurga i wraz z nim jego poronionego świata. Mamy w tej wizji do czynienia ze swoistą wersją mitologemu „Zbawiciela zbawianego”, w której Sofia Niebiańska i Chrystus Zbawiciel ratują Sofię upadłą i jej syna (ludzkość).

Ortodoksyjne chrześcijaństwo Kościoła wschodniego (podobnie zresztą jak Kościoła łacińskiego) głosi Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Bóg ten w procesie kreacji powołuje odwiecznie do bytu przede wszystkim Mądrość Bożą, Sofię Niebiańską, która zawiera jego idee o świecie. Odpowiada jej Sofia stworzona, idealna sfera świata, która warunkuje i kształtuje całą konkretną jedność świata i idealny porządek kosmosu łączy w jeden żywy byt w jego wielokształtnych aspektach. „Ta Sofia stworzona — pisze Paul Evdokimov w swym Prawosławiu (Warszawa 1964) — jest stworzona według obrazu Sofii Niebiańskiej [...]. Podobna wizja sofiologiczna [...] stwierdza spaczenie wynikłe z wolności, którą rozporządza stworzenie [...]. Głębokie pomieszanie stosunków powoduje [...] fakt, który sofiologowie nazywają ściemnionym obliczem Sofii stworzonej. Sofia ziemska, idealny korzeń stworzenia, musi osiągnąć podobieństwo z Sofią Niebiańską, lecz wolność ducha ludzkiego naruszyła tę hierarchię i wypaczyła stosunki między bytem i jego sofijnymi zasadami. Zło wkradło się w tkaniny bytu. Stanowi ono hodowlę bakterii świata pasożytniczego, narośl będącą parodią Sofii, nocny aspekt stworzenia, jego demoniczną maskę” (s. 97). W przypisie zaś czytamy: „Rozróżnieniu sofiologów między obliczem jasnym a ciemnym, dziennym a nocnym Sofii odpowiada wiedza wieczorna i wiedza poranna w pismach św. Augustyna”.

Nie można nie zauważyć uderzającego podobieństwa między gnostyckim mitologemem Sofii Niebiańskiej i Sofii Achamoth a mistycznym doświadczeniem Ojców Kościoła wschodniego i jego teologów. Jednakże dzieli je także istotna różnica: w gnostycyzmie mamy do czynienia z Upadkiem w Pleromie, jakiemu uległ jeden z eonów, Sofia, w chrześcijaństwie grecko-ortodoksyjnym, choć bunt aniołów z Lucyferem na czele w skali kosmicznej poprzedza upadek człowieka, to jednak właśnie ten Upadek, jako skutek nadużycia wolności, jest przyczyną rozdarcia Mądrości Bożej na „jasną” i „ciemną”.

A jak przedstawia się relacja między Sofią Niebiańską a Marią z Nazaretu, matką Jezusa? Pamiętając, że prachrześcijaństwo było zrazu traktowane — i w pewnej mierze samo się tak traktowało — jako sekta judaistyczna (niewątpliwie bliska ascetycznym esseńczykom), jak o tym świadczy spór między takimi tradycjonalistami, jak św. Jakub, zwany „bratem Pana”, i św. Piotr, a „nowatorem”, św. Pawłem, przyszłym „apostołem pogan” (sobór apostołów w Jerozolimie w 50-51 r.), przyjmujemy jako rzecz oczywistą, że — zgodnie zresztą ze zdecydowanie „patrocentryczną” postawą jego Założyciela — centralną w nim postacią był Bóg Ojciec. Dogmat o Trójcy Świętej sformułowany został dopiero na soborach w Nicei w 325 r. i w Konstantynopolu w 381 r. Przede wszystkim więc z tego względu postać Matki Jezusa ani w Nowym Testamencie, ani w pierwotnym Kościele nie odgrywała większej roli: natomiast w odczuciu późniejszego Kościoła i jego wiernych ona sama i jej „boski”, sofijny aspekt, pozostawały wówczas niejako „w ukryciu”, przysłonięte przez jej aspekt czysto ludzki.

O tym, jak wielkie było to „ukrycie” świadczy fakt, że jeszcze w IV w. Doktor Kościoła św. Epifaniusz w swym dziele pt. Panarion (374-377 r.), w którym przedstawia wykaz kilkudziesięciu „herezji”, zalicza do nich — jako „herezję 79” — sektę tzw. kollorydian (gr. kollyris = bochenek chleba), którzy czczą Marię jako Królową Niebios, w jej imię ofiarując chleb i dzieląc się nim. Toteż bez wahania powiada: „Niech czczeni będą Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, ale niech nikt nie czci Marii”. Geoffrey Ashe, autor monografii The Virgin, London 1976, może zatem stwierdzić: „O ile wiemy, kult Marii zaczął się od owych kollorydian, zaczął się od jej adoracji na jej własnych prawach jako postaci Bogini” (s. 151). Ten „heretycki” kult Marii, który potępia, nie przeszkadza św. Epifaniuszowi w identyfikowaniu jej z Niewiastą z Objawienia św. Jana.

ciag dalszy

powrót do poprzedniej czesci    powrót do strony Aurea Catena Gnosis