eGNOSIS

Sefer ha-Bahir (hebr. Księga Światła Ukrytego zwana też Księgą Jasności) — jeden z podstawowych, kanonicznych tekstów kabały. Ma postać midraszu. Zredagowany został pod koniec XII w. w Prowansji i stanowi kompilację notatek z czasów gaonim, relacjonujących nieortodoksyjne, często antynomijne poglądy nauczających mistrzów. Wśród bardzo różnorodnych tematów, jakie porusza ten tekst, najistotniejsze to m.in mistyczna wykładnia kształtu, kolejności i związków między literami hebrajskiego alfabetu; objaśnienie symbolicznego ich znaczenia i roli w stworzeniu świata.

Sefer ha-Bahir jest przygotowywana do wydania przez wydawnictwa Tikkun i tCHu.

Tłumaczom dziękujemy za udostępnienie fragmentu Księgi, która jest jeszcze wciąż przedmiotem seminariów translatorskich i interpretacji.

Patrz też: Bohdan Kos - Kilka podstawowych pojęć kabały i mistycyzmu żydowskiego.
Patrz też: Jan Doktór - Sabbataizm.
Patrz też: Wojciech Brojer - Nachasz - wąż, który mówi. Szkic do egzegezy Rdz 2-3.
Patrz też: Sefer Jecira (Księga Stworzenia).

Księga Światła Ukrytego    fragm.III

Sefer ha-Bahir

 

 

68. Zapytali uczniowie rabiego Rachumaja: Jak należy rozumieć tytuł: Modlitwa proroka Habakuka na wzór lamentacji[1]. Jako modlitwę czy psalm?

Każdy, kto odwraca swe serce od spraw świata i kontempluje wizję merkawy[2], zostaje przyjęty przed oblicze Świętego Błogosławionego, tak jakby modlił się przez cały czas. Dlatego powiedziano modlitwa.

A co znaczą lamentacje?

Napisano: W miłości do niego zawsze błądź[3].

Co to znaczy?

Wizja merkawy. Napisano: Jhvh, usłyszałem Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń[4].

 

69. Inna wykładnia. Co znaczy werset: Jhvh, usłyszałem Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń etc. Dlaczego po słowach: usłyszałem Twe wezwanie powiedział: ogarnęła mnie bojaźń, a nie powiedział: ogarnęła mnie bojaźń po słowach: jeszcze za naszych dni[5]. Oznacza to: ogarnęła mnie bojaźń [przez] Twe wezwanie. A co oznacza: Twe wezwanie? Oznacza moment wysłuchania. Pytanie: usłyszałem czy: zrozumiałem, tak jak napisano: Lud, który nie usłyszy swojego języka[6].

 

70. Dlaczego powiedział: ogarnęła mnie bojaźń?

Z powodu podobieństwa ucha do [litery] alef, a alef jest nie tylko początkiem, lecz także przyczyną wszystkich znaków. Alef przypomina też mózg.

Czym jest alef?

Tak jak chcąc wymówić alef, musisz otworzyć swoje usta, tak myśl, którą myślisz [musisz skierować] ku nieskończoności[7] i doskonałości. Od alef wychodzą wszystkie znaki. Czyż nie widzisz, że ona stoi u ich początku?

Powiada się przecież: Jhvh u ich początku[8]. Uważamy to za ustalone, że całe Imię pisane przez jod, he, vav, he połączone[9] [ze sobą oznacza] Świętego Błogosławionego i jest uświęcone w Świętości.

A co znaczy: w Świętości?

W Pałacu Świętości[10].

A gdzie jest Pałac Świętości?

Powiada się, [że jest] w myśli.

I to jest właśnie alef. I taki jest sens wersetu: Jhvh, usłyszałem Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń.

 

71. I tak powiedział Habakuk: Modliłem się, wiedziałem, że modlitwa została przyjęta z rozkoszą, także ja rozkoszowałem się, ale gdy doszedłem do pewnego miejsca i pojąłem[11] Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń, a mimo to [dodał]: Jhvh, ożyw dzieło Swoje jeszcze za naszych dni [12] w Twojej jedności[13]. Przypowieść: przypomina to króla, mistrza cudownego i ukrytego[14], który wchodząc do swego pałacu zakazał zwracania się do niego z prośbami. Dlatego proszący będzie się bał, aby król nie dowiedział się, że on łamie jego przykazanie. I dlatego [Habakuk] powiedział: ogarnęła mnie bojaźń, Jhvh, ożyw dzieło Swoje jeszcze za naszych dni. Tak powiedział Habakuk: Ponieważ Imię Twoje w Tobie, a w Tobie Imię Twoje[15], to ożyw dzieło Swoje jeszcze za naszych dni. I tak niech będzie na wieczność.

 

72. Inna wykładnia [słów] ożyw dzieło Swoje jeszcze za naszych dni[16]. Podobieństwo: przypomina to króla, który miał kosztowną perłę[17], wspaniałość jego królestwa. W chwilach radości, tulił ją, całował, wkładał na swoją głowę i kochał ją. Powiedział Habakuk: „choć aniołowie są z Tobą, [to przecież] ta wspaniała perła jest w Twoim świecie”[18] i dlatego: jeszcze za naszych dni.

Co oznacza owe dni?

Bo powiedziano: Powiedział Bóg: niech stanie się światło[19]. A nie ma światła, które nie byłoby dniem, jak napisano: Wielkie światło, aby rządziło dniem i małe światło, aby rządziło nocą[20]. A owe lata są od dni. I to właśnie znaczy ożyw jeszcze za naszych dniw perle odnawiają się lata.

 

73. Napisano: ze wschodu przywiodę nasienie twoje[21]. Słońce wschodzi na wschodzie, a ty powiedziałeś, że owa perła to dzień.

Ja powiedziałem tylko, że stał się wieczór i stał się poranek, dzień[22]. I to właśnie znaczy W [ciągu] dnia uczynił Jhvh Elohim ziemię i niebo[23].

 

74. Napisano: Ciemność jest Jego ukryciem. Otoczył się szałasem ciemności wód i obłokami niebios[24].

Odpowiedział: napisano Niebiosa ześlą sprawiedliwość[25]. A sprawiedliwość jest zasadą sądu w świecie[26]. Jak powiedziano: Sprawiedliwości, sprawiedliwości chciej i zaraz dalej: abyś żył i abyś posiadł ziemię[27]. Jeśli sam siebie osądzisz, będziesz żył, a jeśli nie, wtedy On osądzi ciebie i wypełni się to wbrew twojej woli.

 

75. Co [znaczy] sprawiedliwości, sprawiedliwości [chciej], powtórzone dwukrotnie.

 Odpowiedział: wszak napisano: Z blasku naprzeciw Niego[28]. Pierwsza sprawiedliwość jest sprawiedliwością dotykalną i to jest Szechina[29]. Tak jak napisano: Sprawiedliwość spędzi noc w niej[30].

A czym jest druga sprawiedliwość?

Ta sprawiedliwość to sprawiedliwość, która napawa lękiem[31] [nawet] sprawiedliwych.

A czy ta sprawiedliwość to [to samo co] prawość[32], czy nie?

Odpowiedział: nie! I taki jest sens wersetu: I przywdział prawość jak pancerz[33]. A ta sprawiedliwość jest hełmem zbawienia na Jego głowie[34]. A Jego głowa to nic innego, jak prawda. Tak jak powiedziano: Głową Twego słowa jest Prawda[35]. A nie ma wszak innej prawdy jak spełnienie[36]. Przecież powiedziano: Bowiem będzie spełnienie i prawda w dniu moim[37]. Czy może człowiek tak mówić, czy też raczej tak, jak mówił Ezechiasz: „ten przymiot, który dałeś Dawidowi, memu ojcu, jest połową dni”[38]. A [drugą] połową jest spełnienie i prawda. Dlatego wspomniał dni i wspomniał spełnienie i prawdę, a w dniu moim oznacza, że wszystko jest jednym, tak jak napisano: spełnienie oraz Nastał wieczór, nastał poranek, dzień jeden[39]. Tak jak dzień jest spełnieniem, tak on [Ezechiasz] poszukiwał spełnienia. Powiedziano: będzie spełnienie i prawda w dniu moim[40], przez ten przymiot, którą dałeś Dawidowi, memu ojcu. Napisano: A tron Jego jak słońce naprzeciw Niego[41].

 

76. A co [znaczy]: jeszcze za naszych dni dasz poznać[42].

Tak powiedział: Wiedziałem, że jesteś Świętym Bogiem[43], tak jak napisano: Któż jest jak Ty wspaniały w świętości[44]. Świętość jest w Tobie, a Ty w świętości, a mimo to jeszcze za naszych dni dasz poznać.

A co znaczy: dasz poznać?

Zmiłujesz się. Tak jak powiedziano: I zobaczył Elohim synów Izraela i poznał Elohim[45]. Podobieństwo: przypomina to króla, który miał piękną żonę. Doczekał się z niej synów, kochał ich i wywyższał. Gdy jednak zeszli na złą drogę, [król] znienawidził ich i ich matkę. Matka poszła do nich i powiedziała: Synowie moi, dlaczego czynicie tak, że wasz ojciec nienawidzi mnie i was. Aż pożałowali i zaczęli być znowu powolni ojcu. Zobaczył to ojciec, pokochał ich, jak na początku i wspominał ich matkę. I to właśnie znaczy: I zobaczył Elohim ... etc, i poznał ... etc. I napisano: jeszcze za naszych dni dasz poznać.

 

77. Co [znaczy]: W gniewie pamiętaj o miłości[46]?

To znaczy, że w czasie, gdy synowie grzeszą przeciwko Tobie i gniewasz się na nich, pamiętaj o miłości.

A co znaczy: pamiętaj o miłości?

To samo, co powiedział [Dawid]: Będę Cię miłował, Jhvh, mocy moja[47]. Przeto dałeś mu atrybut, którym jest Szechina Izraela[48]. Pamiętaj więc o swoim synu, który ją odziedziczył, i daj ją mu, tak jak napisano: I dał Pan mądrość Salomonowi[49]. I pamiętaj o ojcu ich, Abrahamie, tak jak napisano: Nasienie Abrahama, Mojego ukochanego[50]oraz jeszcze za naszych dni dasz poznać[51].

 

78. Skąd Abraham miał córkę?

Tak jak napisano: Jhvh pobłogosławił Abrahamowi we wszystkim[52]. I napisano: Wszystko, co zostało nazwane w Moim imieniu i ku Mojej chwale, stworzyłem, ukształtowałem, a także uczyniłem[53].

Czy błogosławieństwo[54] to było jego córką, czy nie było?

A jakże, było jego córką. Podobieństwo: przypomina to króla, który miał sługę doskonałego i bez skazy, wielokrotnie wypróbowanego. Rzekł król: co winienem dać memu słudze, albo co dla niego uczynić? Wyróżnię go, [posyłając] swemu najstarszemu bratu, aby doradzał mu, chronił go i szanował. Przebywał sługa u najstarszego brata i uczył się jego zasad[55]. Pokochał go bardzo ów brat i nazwał go swoim ukochanym. Tak jak napisano: Nasienie Abrahama, Mojego ukochanego[56]. Powiedział: co winienem mu dać, albo co dla niego uczynić? Oto uczyniłem piękne naczynie, pełne pięknych pereł, [które] nie ma sobie równego wśród skarbów królewskich. Dam mu je, bo zasłużył na nie. To właśnie znaczy: I Jhvh pobłogosławił Abrahamowi we wszystkim[57].

 

79. Inna wykładnia [wersetu] Jhvh, usłyszałem Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń[58] jest taka: zrozumiałem Twe wezwanie, ogarnęła mnie bojaźń. Co takiego zrozumiał, że ogarnęła go bojaźń? Czyżby zrozumiał myśl Świętego Błogosławionego? Przecież ona nie ma kresu, a człowiek, gdy myśli, zstępuje najwyżej ku końcowi świata. Natomiast ucho [jak myśl boska] nie ma kresu i nie daje się nasycić. Wszak napisano: nie nasycisz ucha słuchaniem[59].

Czym jest [litera] zajin w [słowie] ucho[60]? Jaki jest jego sens?

Ucho przypomina [literę] alef, a alef jest istotą dziesiątki[61]. Dlatego nie nasycisz ucha słuchaniem.

 

80. Co [oznacza] zajin wpisane w [słowo] ucho?

Powiada się, że każda [rzecz], którą Święty Błogosławiony wprowadził do świata [otrzyma] imię wedle swej natury. Tak jak napisano: I wszystko, co nazwie człowiek istotą żywą, [otrzyma] takie imię[62], to znaczy: takie ciało, czyli imię jest tożsame z ciałem. Tak jak napisano: Błogosławiona pamięć o sprawiedliwym, a imię złoczyńców sczeźnie[63].

Czy sczeźnie imię ich, czy ciało?

Tym bardziej ciało.

 

81. Jaki można dać przykład?

Na przykład korzeń[64], w którym [litera] szin przypomina korzeń drzewa, bo korzeń każdego drzewa jest rozgałęziony.

A po co jest drugie szin?

Żeby pouczyć cię, że jeśli weźmiesz gałąź drzewa i zasadzisz ją, przemieni się w korzeń.

A czym jest zajin?

Odpowiada liczbie dni tygodnia, aby ukazać, że każdy dzień ma swoją siłę.

Czemu dałeś [ten przykład]?

Aby pouczyć cię o korzeniach. Tak jak w uchu jest mądrość wielka i bezkresna, tak w innych członkach jest siła.

 

82. Co to są członki?

To siedem, które jest w człowieku, tak jak napisano: Na obraz Elohim uczynił człowieka[65] i napisano też na obraz Elohim stworzył go[66] we wszystkich jego członkach i we wszystkich częściach.

A [jednak] powiada się: Do czego podobna jest [litera] vav? Do: światło okrywające niczym szatą[67] i dlatego vav nie jest niczym innym, jak sześcioma krańcami [świata][68].

Powiedział im: [Ciało]obrzezania i jego kobiecy odpowiednik, o których myśli się jako o jednym. I dwie jego ręce – to trzy, i jego głowa i ciało – pięć, i dwie nogi – to siedem. A odpowiadają im ich siły w niebiosach, tak jak napisano: Jedno naprzeciw drugiego uczynił Bóg[69]. A to oznacza dni, gdyż sześć dni czynił Jhvh niebo i ziemię[70], a nie powiedziano “przez sześć dni”. Z tego trzeba brać naukę, że każdy dzień ma odpowiadającą mu siłę[71].

 

83. Czym jest [litera] nun?

Uczy cię to[72], że mózg jest korzeniem rdzenia kręgowego i stale czerpie z niego. Bez rdzenia kręgowego [mózg] nie mógłby istnieć, a bez mózgu nie mogłoby istnieć ciało. Bo każde ciało [jest] dla mózgu. I gdyby nie istniało ciało – nie istniałby mózg. Dlatego rdzeń kręgowy prowadzi z mózgu do całego ciała. I to jest nun zagięte. Ale jest [jeszcze] nun długie[73]. Nun długie zawsze spełnia słowo. Uczy cię to, że nun długie składa się z nun zagiętego i długiego, ale podstawą jest zagięte. Uczy cię to [dalej], że nun długie składa się z męskiego i żeńskiego.

 

84. Mem otwarte. Czym jest [litera] mem otwarte?

Składa się z męskiego i żeńskiego.

A czym mem zamknięte[74]?

Jest uczyniona od razu jako rodzaj łona[75].

[Ale] rabi Rachumaj powiadał, że łono jest jak [litera] ט[76]. Mówił, że jest jak ט od wewnątrz, a ja mówię, że jest jak ט z zewnątrz.

 

85. Ale czym jest mem?

Nie czytaj: mem, lecz: wody[77]: wody sławią życie, a łono jest wiecznie wilgotne. Dlaczego mem otwarte składa się z męskiego i żeńskiego, a zamknięte – tylko z męskiego? Uczy to cię, że istotą mem jest męskie, a otwarcie dodane jest z powodu żeńskiego.

Czy jest męskie, które nie rodzi przez otwarcie?

Nawet mem zamknięte nie rodzi inaczej, jak tylko przez otwarcie. Żeńskie rodzi przez otwarcie. Przeto mem jest i otwarte i zamknięte.

 

86. [Skoro tak, to] dlaczego mem obejmuje i otwarte i zamknięte?

Ponieważ powiada się: nie czytaj: mem, lecz: wody. Żeńskie jest zimne i dlatego potrzebuje być ogrzane przez męskie.

A dlaczego nun obejmuje i zagięte i długie?

Bo napisano: W obliczu słońca Jinôn Jego Imię[78]. [Jego Imię] z dwóch nun: nun zagiętego i długiego i musi być przez męskie i żeńskie.

 

87. Napisano: nie nasycisz ucha słuchaniem i napisano też: i nie nasycisz oka patrzeniem[79]. Uczy to, że oba czerpią z myśli.

 A czym jest myśl[80]?

Jest to król, którego potrzebuje wszystko, co zostało stworzone, świat w [bytach] wyższych i niższych.

 

 

Przekład z hebrajskiego i opracowanie:
Wojciech Brojer, Jan Doktór i Bohdan Kos


 

[1] Ha 3.1: szigjonot Słowo niejasne. Występuje w Biblii 2 razy. W Ps. 7 (w tytule) w liczbie pojedynczej: szigajon.

[2] Myśl ta pojawia się w Bahirze i powtórzona jest w Sefer awodat ha-kodesz 3. 70 oraz 4. 16

[3] Przys 5.19. Odpowiedź oparta na podobieństwie rdzeni szegjon – hymn i szagah – błądzić.

[4] Ha 3.2

[5] Tamże

[6] Pwt 28.49

[7] ’ein sof, dosłownie bez końca, w późniejszej kabale najwyższa, niepoznawalna hipostaza Boska

[8] Mich 2.13

[9] Formuła pozwalająca uniknąć napisania tetragramatonu.

[10] Sefer jecira 4.3

[11] Słów tych nie ma w proroctwie Habakuka

[12] Hb 3.2 cd. Wezwanie „ożyw” należy zapewne rozumieć w znaczeniu „zrealizuj”.

[13] Prawdopodobnie chodzi o przynaglanie nadejścia czasów mesjańskich. Prorok wkracza w obszar decyzji boskich.

[14] W Tikune Zohar 120a określenia te odnoszone są do Keter. Wyrażenie „mistrz ukryty” pojawia się po raz pierwszy w Bereszit rabba 1. 1.

[15] W naszym wydaniu wystąpił błąd i zamiast „w tobie” becha, znajduje się „wtedy” – kach (kaf zamiast bet). Frazy tej nie ma u Habakuka, ale występuje w literaturze Hechalot. Por. też Tikune Zohar 244b oraz Komentarze Ibn Ezra do Koheleta 5. 1.

[16] Hb 3.2

[17] Por. Mt 13. 45 (perła – Królestwo Boże)

[18] Słów tych również nie ma w proroctwie Habakuka. Należy rozumieć, że „Twój świat” jest tożsamy z „dzieło Twoje” i oznacza świat stworzony.

[19] Rdz. 1.3. Por. 16, 25, 190

[20] Rdz 1.16. Należy rozumieć, że nie ma stworzenia (światła), które nie miałoby czasowego następstwa dni.

[21] Iz 43.5

[22] Rdz 1.5

[23] Rdz 2.4. Perła nie jest związana z jasnością, lecz z dniem, dobą zaczynającą się od wieczora.

[24] Ps 18.12

[25] Iz 45.8

[26] Zdanie to z powołaniem na Bahir powtarza Nachmanides, Komentarz do Pwt 16. 20 oraz Bachja do Gen 1. 2 i Pwt 16. 18

[27] Pwt 16.20

[28] Ps 18.13

[29] Por. 119-120

[30] Iz 1.21. U Izajasza chodzi o „córę Syjonu”, którą autor interpretuje jako Szechinę.

[31] pachad” – inna nazwa sefiry „din”.

[32] Cedaka – forma żeńska od cedek.

[33] Iz 59.17

[34] Tamże. Wers można też tłumaczyć: „hełmem zbawienia na Jego głowie”

[35] Ps 119.160

[36] szalom

[37] Iz 39.8

[38] Takie słowa króla Ezechiasza nie występują w Biblii

[39] Rdz 1.5

[40] 2 Krl 20.19

[41] Ps 89.37

[42] Hb 3.2

[43] ha-El ha-kadosz bardzo rzadkie imię Boga. Zdania tego nie ma u Habakuka.

[44] Wj 15.11

[45] Wj 2.25. Septuaginta tłumaczy: i dał się im poznać, co nadaje sens temu zdaniu

[46] Hb 3.2

[47] Ps 18.2 chazak

[48] Szechinato szel Israel

[49] 1Krl 5.26

[50] Iz 41.8

[51] Hb 3.2

[52] Rdz 24.1

[53] Iz 43.7

[54] berakhah jest rodzaju żeńskiego

[55] middot

[56] Iz 41. 8: tu sługą nazywany jest Izrael

[57] Rdz 24.1

[58] Ha 3.2

[59] (Koh 1.8). Por. 87

[60] ’ozen

[61] `esret hadewarot. Właściwą formą pluralis słowa dawar jest dewarim, por. Wj 20

[62] Rdz. 2.19

[63] Przyp 10.7

[64] szoresz

[65] Rdz 9.6

[66] Rdz 1.27

[67] Ps 104.2

[68] por. frag. 30

[69] Koh 7.14

[70] Wj 31.17

[71] por. frag. 57

[72] lelemadcha

[73] W języku hebrajskim nun ma dwie formy w zależności od tego, czy w środku słowa – zagięte, czy na końcu – długie.

[74] W języku hebrajskim mem ma dwie formy w zależności od tego, czy w środku słowa, czy na końcu.

[75] Por. 124

[76] W słowie beten (łono, brzuch) jest litera tet.

[77] majim.

[78] Ps 72.17. W zapisie masoreckim Psalmów jest jinin, co tłumaczy się jako „niech dojrzewa”. Jednak wczesna tradycja (por. TB Pesachim 54a; Sanhedrin 98b (nasze tłum. s. 15), słowo to odczytuje jako jinon (jod-nun-vav-nun) i uważa za imię Mesjasza, traktując jako odpowiednik tetragramatonu (jod-he-waw-he), w którym he (wartość liczbowa 5) zostało zastąpione przez nun (wartość 50). Koncepcję tę przejął i podparł swoim autorytetem Raszi.

[79] (Koh 1.8). Por. 79

[80] machaszawa, por. 88, 138, 154, 160, 194

 

powrót do strony eEx Oriente Lux    powrót do strony eGNOSIS głównej