René François Ghislain Magritte (1898-1967) - Pop³och wieku œredniego, 1927.