Rudolf Hausner (1914-1995) - Aporystyczny balet, 1946.