Sandro Botticelli (ok.1446-1510) Kuszenie Chrystusa, 1481-82. Obraz oraz jego fragment.