Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) Diana i Aktaeon, 1559.