Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) Jupiter i Antiope (Wenus z Prado), 1540-42.