Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) Karol V, 1548.