Tiziano Vecellio - Tycjan - (1487-1576) – Portret siedzącego Karola V, 1548.