Adam Mickiewicz - portret pêdzla Franciszka Tepy, 1856 rok
(fragment - naciœnij, by obejrzeĉ ca³y obraz).