eGNOSIS

Marek Jan Kasperski (ur.1977) absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgu jego zainteresowania znajduje się problematyka umysłu i dziedziny zajmującej się jego badaniem – nauki kognitywne [cognitive science] oraz filozofia Sztucznej Inteligencji. Wywodząc swe zainteresowania z wcześniejszych kręgów gnozy, średniowiecznego manicheizmu i angelologii, próbuje pogodzić metafizyczne dociekania nad czystymi inteligencjami z naukowymi dociekaniami nad próbami badania inteligencji ludzkiej i matematycznego jej modelowania. Nosi się z zamiarem, na co ostatecznie brak czasu aktualnie mu nie pozwala, poddać analizie metodę gematrii pod względem jej przydatności dla projektu niemieckiego filozofa, G. Leibniza, tzw. characteristica universalis, który później możnaby wykorzystać do maszynowych analiz semantycznych znaczeń wypowiedzi.

O bytach zwanych aniołami

Marek Jan Kasperski

 

 

Rozprawa ta niewątpliwie dotyczy bardzo istotnej kwestii – możliwości istnienia bytów zwanych aniołami, lecz poczuciu istotności niczym cień towarzyszy ironia, a może i szyderstwo ze strony tych, którzy (z pewnością mniemając opacznie) uważają się za racjonalistów. Ta ironia zdążyła rozrosnąć się na tyle, że głuszy głosy, które w jej obecności nie śmią zostać wyartykułowane. Są jednak i tacy, którzy przemawiają szeptem i są tacy, który ten szept słyszą. Ale i tacy, których niestety mowa [w przedmiocie] jest niczym niż bełkotem.

Temat, którego zreferowania się tu podjąłem, okazał się być dla mnie nie lada wyzwaniem. Głębia i wielość oświetleń, jakie napotkałem, spowodowały, że choć praca stanowi pewną całość, to z powodu owej wielości i (przede wszystkim) różnorodności można by traktować ją dopiero jako podwalinę pod solidną budowlę.

 

  

 

Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli

Jan 8:32

 

Opowieść mitologiczna spełnia rolę ogniwa mediacyjnego w łańcuchu łączącym rozmaite dziedziny zjawisk rzeczywistości z tymi umysłami ludzkimi, które nie są jeszcze na tyle rozbudzone i sprawne poznawczo, ażeby móc posiąść bezpośrednią o nich wiedzę.[1]

 

Zrozumiałem, że w królestwie tego, co niepoznawalne i niewidzialne, w sprawach, w których zadający pytania zmuszony jest wszystko brać „na wiarę”, nic nie jest pewne, niczego nie da się dowieść ani nikogo przekonać.[2]

 

 

 

 

 

1. Jest jeden byt (Byt).

1.2. Wszystko jest Jednym[3], w Jednym, z Jednego i do Jednego powróci; z tego Jednia.

1.3. Byt ten objawia się w dwoistości [patrz punkt 2], bądź w wielości [patrz punkty 3, 3.1.1.].

2. Wszystkie pary – dualność bytu – początek swój mają w Jednym; tak, że ciemność rozpatruje się ze względu na jasność, dobro ze względu na zło, to, co niematerialne ze względu na materię. Pary te są reprezentowane z jednej strony przez pozytywny, z drugiej zaś negatywny, aspekt tego samego bytu [4].

2.1. O sposobie istnienia Jedni ze względu na materialność i niematerialność bytu można by powiedzieć iż: 1. będąc Jednią, dopełnienie zyskuje w materii (lecz skoro jest Jednią, kategorie owe [Jej] nie tyczą [patrz punkty 2, 3]), 2. będąc niematerialnym, ograniczeniem Jej (w przestrzeni) jest materia. 3. będąc materialnym, nie mógłby być Jednią (prostym), bowiem podlegałby możliwości rozłożenia na elementy prostsze.

2.1.1. Powyższe trzy postulaty muszą być fałszywe, gdyż Jedno nie podlega żadnemu rozkładowi, są to jednak jedyne możliwe sposoby orzeczenia czegokolwiek [o Jedni] przy posługiwaniu się ludzkim rozumem i kategoriami ontologicznymi.

3. Trzy – wskazuje na formę istnienia rzeczy. Będąc przezwyciężeniem dualizmu jest wskazaniem na syntezę – „reprezentuje jedność wszystkich rzeczy stworzonych w ich „wielości” [5]. Ukazują to poszczególne triady: Trójca Święta; człowiek jako ciało, umysł i dusza (poziomy: zwierzęcy, ludzki i duchowy, wg Arystotelesa); trzy wymiary świata, trzy obszary czasu, trójka Platońska (trójjednia) – Dobro, Piękno i Sprawiedliwość; Michael, Gabriel, Rafael jako trzy pierwsze (główne) anioły w hierarchii anielskiej, reprezentujące kolejno najważniejsze idee: Michael – Sprawiedliwość, Gabriel – Dobro, Rafael – Pocieszenie[6].

3.1. Jeżeli wszystko jest Jednym [patrz punkt 1], wówczas nie jest możliwy jakikolwiek podział na elementy prostsze – Jedno jest proste samo w sobie – przez to, jeżeli podział taki już istnieje, poszczególne „elementy” tego, co zostało z Niego wyodrębnione odwołują się do Niego samego [patrz punkt 2 i 2.1.1.].

3.1.1. Podział taki może się dokonać na dwa sposoby: 1. Na przeciwności (dualizm)[7] [patrz punkt 2], 2. Na poszczególne aspekty [Jednego] (pluralizm)[8] [patrz punkt 3].

4. Można rozróżnić cztery podstawowe atrybuty, które przypis(yw)ane są aniołowi:

4.1. Imię, które w tym wypadku jest nazwą „rzeczy”, a raczej cechy bądź zespołu cech, z którymi mamy do czynienia [patrz tabele I, II, III, IV][9].

4.2. Jasność bądź biel[10], co jest symbolem „doskonałości, duchowości, życia (wiecznego), uświęcenia, chwały, zbawienia, objawienia, odkupienia, odrodzenia, uniesienia; oświecenia, rozumu, świadomości, nieświadomości, prawdy, wiedzy, ponadczasowości, mądrości doskonałej, intuicji, siły ducha, niewinności, czystości”, czyli wszystkiego tego, co nosi z sobą anioł (i samo Jedno), bądź/i co jest nakładane nań przez człowieka.

4.3. Skrzydła - co jest symbolem „życia, śmierci, zasady męskiej, psychopompa, posłańca bogów, duszy i ciała, Ducha Św., uduchowienia; myśli, umysłu, idei, abstrakcji, ewolucji duchowej, inteligencji, wiedzy, rozmyślania, światła, oświecenia, wyobraźni, fantazji; przeznaczenie: działanie, ruch, pośpiech, szybkość, rozprzestrzenianie się, dematerializację, wszechobecność, powietrze, wyzwolenie (z przyciągania ziemskiego), wzlot, uniesienie, wzniosłość, egzaltację, zapał, gotowość, zwycięstwo, autorytet, chwałę, potęgę, opiekę, obronę, możliwości; miłość, milczenie, poezję, przyjaźń, cnotę”, czyli wszystkiego tego, co nosi z sobą anioł (i samo Jedno), bądź/i co jest nakładane nań przez człowieka[11].

4.4. Hermafrodytyzm (czy raczej pozapłciowość), co wydaje się być oczywiste ze względu na niematerialność samego anioła.

4.4.1. Atrybut ten zdaje się w pełni harmonizować ze sposobem przedstawiania aniołów w sztuce. Śmiem wysunąć tezę, że wiąże się to z ideałem Piękna w starożytnej Grecji, tym bardziej, że cecha ta [hermafrodytyzm] jest szczególna dla sztuki wywodzącej się z wspólnej tradycji – antyku i nie wiem, czy dotyczy również [aniołów] wywodzących się z innych [tradycji]. Mowa tu o młodzieńcu, którego wygląd nie daje możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy mamy do czynienia z kobietą, czy mężczyzną. Ważnym argumentem wspierającym tę tezę byłoby jedno ze znaczeń symbolu skrzydła – oznaczenia zasady męskiej[12].

4.5. Pytanie, jakie się w związku z tym nasuwa: Czy atrybuty [powyższe] pochodzą od [anioła] (przedmiotu dociekań), czy do [anioła] (podmiotu dociekającego) i wówczas pochodzą z człowieka? Pytanie dotyczy teorii symbolu. Uważam, że proces przebiega i od i do zarazem.

5. Rozróżniamy pięć sposobów na do określenie bytu: JEST - 1. kimś/czymś, 2. jakimś, 3. w, 4. identyczny, 5. obecny, istniejący [tu, tam, teraz].[13]

5.1. Na pytanie: „Kim/Czym jest anioł?” (zgodnie z powyższym) należałoby odpowiedzieć: 1. Jest kroplą z oceanu zwanym Jednym, bądź: 2. Jest bytem, który sam w sobie: 2.1. istnieje [ze względu na człowieka] – doświadczalnie i 2.2 nie istnieje [ze względu na Jedno] zarazem.

5.2. Na pytanie: „Jaki jest anioł?” (zgodnie z powyższym) należałoby odpowiedzieć: 1. Jest taki jak Jednia, 2. Jest taki, jak jest doświadczany.

5.3. Na pytanie: „W czym/kim znajduje się anioł?” (zgodnie z powyższym) należałoby odpowiedzieć: anioł znajduje się w Jedni, gdyż poza nią nic nie ma o czym można by orzec, że istnieje.

5.4. Na pytanie: „Z czym/kim identyczny jest anioł?” (zgodnie z powyższym) należałoby odpowiedzieć: anioł jest identyczny z Bytem, na tej samej zasadzie jak kropla wody jest identyczna z samą wodą [patrz 5.1.].

5.5. Na pytanie: „Gdzie istnieje anioł?” (zgodnie z powyższym) należałoby odpowiedzieć: anioł jest tu/tam (w przestrzeni) i teraz/zawsze (w czasie) [patrz 1., 1.2., 5.1.].

6. Można zatem mówić o aniele [patrz punkt 5 i podpunkty] i wnioskować, że możliwym jest byt tak właśnie zwany [patrz powyższe dociekania w tej sprawie].

 

 

 

Tabela I

Najczęściej pojawiające się propozycje dotyczące siedmiu głównych aniołów

 

1

Michael

Michael

„Jak Bóg”

2

Gabriel

Gabriel

„Potężny Boga”

3

Rafael

Rafael

„Uzdrowienie Boga”

4

Uriel

Anael (Haniel)

„Statek Boga”

5

Raguel

Zadkiel

„Sprawiedliwość Boga”

6

Sarakael

Orifiel

 

7

Remiel (lub Kamael)

Uzjel (lub Sidriel)

 

 

 

Tabela II

Aniołowie kary (władcy siedmiu warstw piekła) i ich znaczenie

 

1.

Kusziel

„Surowość Boża”

2.

Lahatiel

„Płomień Boży”

3.

Szoftiel

„Sędzia Boży”

4.

Makatiel

„Plaga Boża”

5.

Hutriel

„Rózga Boża”

6.

Pusjel

„Ogień Boży”

7.

Rogzjel

„Gniew Boży”

 

 

Tabela III

Archaniołowie Jezydów i ich znaczenie

 

1.

Szams-ed-din

„Słońce wiary”

2.

Fakr-ed-din

„Ubogi”

3.

Nasr-ed-din

„Pomoc wiary”

4.

Sij-ed-din

„Potęga miłosierdzia”

5.

Szejch Ism

„Potęga miłosierdzia”

6.

Szejch Bakra

„Potęga miłosierdzia”

7.

Kadir Rahman

„Potęga miłosierdzia”

 

 

Tabela IV

Anioły (chrześcijaństwo) i odpowiadające im eony (kabała, i gnostycyzm)

 

1

Metatron

Kether (Korona)

Thaumiel (Niesprawiedliwy Władca)

2

Raziel

Chokmach (Mądrość)

Chagidiel (Skrwawiony Patriarcha)

3

Zaphiel

Binah (Zrozumienie)

Sathariel (Wyrodna Matka)

4

Zadkiel

Chesed (Łaska)

Gamchikot (Fałszywy Wybawca)

5

Samael

Geburah (Moc)

Golab (Oprawca)

6

Rafael

Tifereth (Piêkno, Harmonia)

Togarini (Wypaczone Piękno)

7

Haniel

Necah (Zwycięstwo)

Hareb-Serap (Kruk Pobojowisk)

8

Michael

Hod (Majestat)

Samael (Mściciel)

9

Gabriel

Yesod (Podstawa)

Gamaliel (Perwersyjna Seksualność)

10

Metatron (Szechina)

Malkuth (Królestwo)

Lilit (Spustoszony Świat)

 


 

Przypisy

 

[1] Cytat za:,  Albert Gorzkowski, Zagadki demonologii. Demon Socratis, Universitas, 1995 Kraków, s. 92

[2] Z przedmowy Gustava Davidsona do Słownika aniołów.

[3] „Wszystko jest Jednym”, żeby nie popaść w sprzeczności wyłaniające się z dualizmu: materialne (to, co ziemskie) - niematerialne (to, co boskie - w rozróżnieniu potocznym jedynie, gdyż z powyższej rozprawy wynika, że wszystko jest boskie), należałoby tłumaczyć przez charakterystykę czasownika „być” [Jerzy Perzanowski, Byt, punkt 3.] na formę osobową i bezosobową. To rozróżnienie zwraca uwagę również przez to, iż w starożytności, oraz w tradycji islamu występowało ono w formie  dynamiczne – statyczne.

[4] Tabela przeciwieństw według Pitagorasa: 1. Granica i bezkres, 2. Parzyste i nieparzyste, 3. Jedność i mnogość, 4. Kierunek w prawo i lewo, 5. Pierwiastek męski i żeński, 6. Spokój i ruch, 7. Linia prosta i krzywa, 8. Światłość i ciemność, 9. Dobro i zło, 10. Kwadrat i figura podłużna.

[5] Cytat za John Baldock, Symbolika chrześcijańska, s. 150.

[6] Por. G. Davidson, Słownik aniołów.

[7] Tradycja dualistyczna: dualizm manichejski, Zoroastryzm, gnostycyzm. W tych wypadkach podział nastąpił na 10 archontów ze strony eonu pozytywnego i kolejne 10 ze strony eonu negatywnego.

[8] Takie rozróżnienia można by przedstawić za pomocą następującego wzorca: „partykularny - odsyłający do poszczególnych bytów przedmiotowych (pluralizm, przypis MK), generalny - odsyłający do ogółu bytów przedmiotowych (dualizm, przypis MK), oraz ontyczny - odsyłający do zasady (monizm, przypis MK). [Na podstawie: Jerzy Perzanowski, Byt, punkt 2. Przypisy w myśl rozróżnienia dokonanego w punkcie 3.1.1. niniejszej rozprawy.].

[9] W tradycji judaistycznej zwraca uwagę Szemhameforasz (stworzony za szóstą i siódmą księgą Mojżeszową), który jest spisem siedemdziesięciu dwu imion Boga, które zaś są imionami aniołów. Podobnie rzecz ma się również w tradycji dualistycznej (patrz tabela IV) i w chrześcijańskiej (patrz tabele I, II). [za: Gustav Davidson, Słownik aniołów, s. 342].

[10] Tłumaczenie znaczenia Biały (Białość, Biel), jak i Skrzydła za: Władysław Kopaliński, Słownik symboli, s. 22, 383-385.

[11] Słowo „anioł” pochodzi z łacińskiego „Angeles”, które pochodzi z kolei z greckiego „aggelos”, będącego tłumaczeniem hebrajskiego słowa „mal'akh”, posłaniec. Z tego też nie dziwi fakt, iż posiadają one skrzydła - można by nawet podać kilka wcześniejszych postaci wykonujących w mitologiach rolę posłańców, których stałym atrybutem były właśnie skrzydła: Hermes, Eros, Merkury.

Jak można zauważyć znaczenie symbolów Biel i Skrzydła nakładają się na siebie.

[12] Na rzecz tej tezy może zaświadczyć następujący fragment: „Jeżeli chodzi o płeć aniołów, to w większości wypadków nie udało mi się dokonać żadnych wiarygodnych ustaleń w tej materii, mimo że zasięgałem rad znawców przedmiotu. Wprawdzie wolno założyć, że aniołowie, jako substancje czyste, są bezcieleśni i bezpłciowi (Teologia mówi o trzech klasach duchów: 1. Bóg, który jest boskim duchem; 2. Aniołowie i demony, które są czystymi duchami; 3. Ludzie, którzy są istotami duchowo-cielesnymi.), jednak autorzy świętych ksiąg nie byli filozofami ani naukowcami; byli natomiast prorokami, kronikarzami i poetami. Nie potrafili inaczej przedstawić niewidzialnych duchów, jak w widzialnych, czy nawet namacalnych kształtach, a zatem przedstawiając aniołów na swój obraz [swego ideału, przypis MK] i podobieństwo, mówiących i zachowujących się „po ludzku”. Skutkiem tego w Biblii aniołowie przedstawiani są jeszcze wyłącznie jako mężczyźni. [...] W czasach późniejszych pojawiły się także żeńskie przedstawicielki tego gatunku.” [za: Gustav Davidson, Słownik aniołów, przedmowa, s. XXI-XXII].

[13] Za: Jerzy Perzanowski, Byt, s. 70.

 

 

O aniołach patrz również: Gnosis 4 - Joanna Tokarska-Bakir Henri Corbin, czyli o potrzebie aniołów w naszym życiu.
Ikonografia angelologiczna - patrz: anioły.

powrót do strony GNOSIS 12    powrót do strony GNOSIS głównej