XVI-wieczny drzeworyt ukazuje układ sfer wg Ptolomeusza.