gustav_klimt_adela_bloch-bauer_I_1907

gustav_klimt_adela_blochbauer_i_1907.jpg

Iluminatornia GNOSIS. Przygotowanie L.R.